Ekologiczne rolnictwo i produkcja żywności

ORGANIC AGRICULTURE AND FOOD PRODUCTION (OAFP)

Ogłoszenia / NEWS

Plany zajęć / SCHEDULE

Studia stacjonarne / Full-time studies


I stopień, studia stacjonarne/ 1st degree, full-time studies

Praca dyplomowa / THESIS

Dokumenty do pobrania / DOCUMENTS TO DOWNLOAD

Sylabusy i programy studiów / PROGRAMME OF STUDIES